شرکت پالایش آب خرد

شرکت پالایش آب خرد

(پروژه نیروگاه سنندج)